Connect with us

aktuality

Monitorovací stanice na Bečvě zahájila provoz

Publikováno

V pátek 3. června zahájila svůj provoz monitorovací stanice na vodním toku Bečva. Základním cílem projektu je ověření možnosti provádět kontinuální monitoring toxicity vody, a to za účelem včasné identifikace havárií, jakou byla například ekologická havárie na řece Bečvě ze září roku 2020.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (dále VÚV TGM) chce tímto projektem ukázat řešení, která by mohla být využita na vybraných vodních tocích v České republice s potenciálním vznikem podobné havárie a nabídnout jej pro využití v praxi. Cílem projektu není dodatečně zjišťovat další důkazy ze zmíněné havárie ale poučit se z této neblahé zkušenosti a nabídnout řešení pro budoucnost. Odborníci VÚV TGM vycházejí ze svých zkušeností, které byly již v minulosti aplikovány na Odře nebo při monitoringu pitné vody pro Prahu z vodního díla Želivka. Na projekt může navázat již existující informační systém NAVAROSO, který dokáže poskytnout křížově provázané údaje potřebné pro rychlé získávání informací o možných příčinách zhoršení jakosti vod, postupech k určení typu znečištění a odhadu jeho šíření ve vodoteči. Samotný systém NAVAROSO umožní zefektivnit ochranu vod jak v oblasti mitigace (zmírnění) negativních vlivů znečištění rychlejší detekcí jeho příčin, tak v prevenci možného znečišťování přesnější a rychleji dostupnou informací o jeho potenciálních zdrojích v povodí.

Projekt je financován z vlastních prostředků VÚV TGM a předpokládaná délka trvání celého projektu je naplánována na jeden rok. Výsledky projektu budou následně vyhodnoceny, včetně stanovení podrobného postupu fungování monitorovací stanice a následně pak bude předán zástupcům státní správy pro další případné využití, které je například v sousedním Německu běžnou praxí.

Více se o projektu online kontinuálního monitoringu toxicity říční vody dozvíte zde.

NEJČSTENĚJŠÍ